top of page

Polityka Prywatności szkoły Tkalnia Wiedzy

Tkalnia Wiedzy  z siedzibą w Legnicy, REGON 020297929

 NIP 611 243 91 29 w związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podaje co

następuje:

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TKALNIA WIEDZY 

reprezentowana przez Panią Magdalenę Lipińską , zwana dalej Administratorem

2. Kontakt: tkalniawiedzy.legnica@gmail.com

3. Przetwarzanie danych osobowych

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu prowadzenia komunikacji i realizacji

sprawy - umowy, której dotyczy korespondencja. Dane będą przetwarzane przez

czas prowadzenia korespondencji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych

roszczeń z nią związanych. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest

prowadzenie komunikacji, realizacja spraw oraz korespondencji kierowanej do

Administratora w związku z jego działalnością oraz możliwość ustalenia,

dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - formularz kontaktowego – platforma - w

celu prowadzenia komunikacji i realizacji sprawy umowy, której dotyczy

korespondencja.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO - Prowadzenie profili na portalach

społecznościowych: Facebook, Instagram - w celu efektywnego prowadzenia

profili na portalach społecznościowych (np. poprzez przedstawianie użytkownikom

portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z

promowaniem działalności szkoły/ kursów językowych). Dane będą przetwarzane

przez czas prowadzenia profilu lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu

wobec przetwarzania danych osobowych. Prawnie uzasadnionym interesem

Administratora jest promowanie realizowanych projektów oraz poprawa jakości

świadczonych usług.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f RODO - Zawarcie i wykonanie

umowy - w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy,

której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu realizacji obowiązku

prawnego nałożonego na Administratora, a także na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu Administratora. Dane będą przetwarzane przez czas

trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas realizacji prawnie uzasadnionego

interesu Administratora.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f RODO - w celu realizacji nauki

zdalnej za pomocą adresów e-mail, strony Facebook, za pomocą komunikatorów;

na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) – monitoring wizyjny w celu zapewnienia

bezpieczeństwa uczniów, kursantów, pracowników Szkoły oraz innych osób

przebywających na terenie, a także w celu ochrony mienia Tkania Wiedzy sp. z o.o.

Wykorzystywany monitoring rejestruje wyłącznie obraz. Głos nie jest

rejestrowany przez system monitoringu.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - publikacja wizerunku, w celu przetwarzania i

wykorzystywanie utrwalonego wizerunku mojej osoby lub dziecka oraz

nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku (fotografii, zapisów wideo),

zarejestrowanych podczas kursów uroczystości, zajęć, konkursów itp.

organizowanych przez TKALNIĘ WIEDZY oraz w celach

informacyjnych oraz w celu promowania działalności przedszkola i szkoły oraz

osiągnięć i umiejętności

Dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów

prawa. Dane mogą zostać również przekazane innym podmiotom przetwarzającym

działającym na zlecenie Administratora lub współpracującym z Administratorem np.

dostawcom usług IT . Dane osobowe przetwarzane są Prawnie uzasadnionym interesem

Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

DANE OSOBOWE

Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące kategorie Państwa

danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL lub nazwę firmy, adres, siedziba

przedsiębiorcy NIP, REGON, adres e – mail; nr telefonu; login do konta oraz inne

dane potrzebne do realizacji usługi lub umowy

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do

realizacji wskazanych procesów przetwarzania zawarcia i realizacji umowy.

Odmowa podania danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem

możliwości udziału osoby, której dane dotyczą w realizacji wskazanego procesu.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu dostęp do danych - art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że

udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani

naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest

Administrator,

prawo sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,

usunięcia danych - na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie

Państwa zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza

dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po

zakończeniu okresu archiwizacji ,

ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 17 RODO,

sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, z

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada

uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, Prawa te przysługują w

przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi o organu

nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uznają

Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych

narusza przepisy RODO.

Ponadto, jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przysługuje

Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej

zgody. Zgodę można wycofać przesyłając informację na adres:

tkalniawiedzy.legnica@gmail.com

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez

Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane

osobowe w imieniu Administratora, w tym w szczególności: obsługa sekretariatu,

obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa pocztowo –

kurierska oraz wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora.

z uwagi, na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem a Państwem, którego

dane osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, m. in. poprzez

systemy poczty elektronicznej, portale społecznościowe, komunikatory, wszelkie

aplikacje mobilne i komputerowe, w tym aplikacje do wykonywania połączeń

głosowych, video lub za pomocą Internetu, Administrator informuje, iż nie będzie

przekazywał danych osobowych do państw trzecich (w sytuacji gdy serwer znajduje

się poza terytorium Unii Europejskiej.

PODPOWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(dot. usług świadczonych w ramach serwisu – Platformy, do której Państwo uzyskują

dostęp przy użyciu indywidualnego loginu (adres e-mail) oraz hasła.

W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie

przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której

podwykonawca (subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych samych

obowiązków, w szczególności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez Administratora TKALNIA WIEDZY.

 

INNE

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowaniu ani profilowaniu.

Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia

konta w odpowiednim systemie oraz w celu realizacji umowy (adres mailowy,

numer telefonu , identyfikator na komunikatorze prawnego opiekuna) jest niezbędne

do realizacji obowiązku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Administrator podjął wszelkie środki w celu zabezpieczenia danych osobowych;

Poprzez dokonanie zapisu na serwisie (portalu) TKALNIA WIEDZY i

wskazanie swoich danych osobowych wyrażają Państwo zgodę na podstawie art.

6 ust.1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych na ich przetwarzanie przez Administratora określonego w pkt 1, w celu

realizacji wykonania zobowiązania umownego.

Tkalnia Wiedzy 

* (kiedyś Centrum Edukacji Fischer)

bottom of page