top of page

Regulamin kursów w Tkalni Wiedzy

§1

Regulamin uczestnictwa w kursach Tkalni Wiedzy Umowa świadczenia usług

 

 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w kursach Tkalni Wiedzy (dalej: “Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia usług przez Tkalnia Wiedzy NIP 611 243 91 29 Regon: 20297929, ul. Pocztowa 6, 59-220 Legnica (zwanej dalej “szkołą”) na rzecz Kursantów, a jego zasady wymagają akceptacji, która jest warunkiem rozpoczęcia udzielania kursu przez Szkołę. 

 2. Zaznaczenie na platformie  Active Now okna „Akceptuję” przez Kursanta /przedstawiciela ustawowego postanowień  niniejszego Regulaminu traktowane jest  jako akceptacja Ceny za wykonanie przez Szkołę przedmiotu umowy co do zasady i wysokości. Akceptacja Regulaminu przez Kursanta /przedstawiciela ustawowego potwierdza zrozumienie, zgodę na warunki w treści określone i jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

 3. Regulamin stanowi ogólne warunki Umowy, a wysokość wynagrodzenia za świadczoną przez Szkołę usługę (kurs) określona jest  i płatna zgodnie z obowiązującym  cennikiem znajdującym się w zakładce Cennik. Cennik zajęć jest powszechnie udostępniony Kursantowi /przedstawicielowi ustawowemu i dotyczy wszystkich kursów aktualnie dostępnych w Szkole zgodnych z ofertą na dany rok szkolny odbywających się cyklicznie według Harmonogramu ustalonego przez Szkołę. Harmonogram może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. 

 4. Zamieszczony na stronie: www.tkalniawiedzy.com Regulamin, Cennik w  którym, określono wysokość wynagrodzenia oraz inne załączniki w postaci zakładek i informacji, w tym RODO zostały udostępnione Kursantowi/ przedstawicielowi ustawowemu przed zawarciem umowy

 5. Zapisów na kursy można dokonywać przez cały rok kalendarzowy. Osoby/Kursanci zapisujące się po rozpoczęciu zajęć (kursu) trafiają do grup, w których są jeszcze wolne miejsca. Przyporządkowanie Uczestnika kursu do odpowiedniego poziomu odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz – w razie potrzeby – rozmowy.

 6. Umowa zawarta jest na czas określony tj. z dniem dokonania zapisu z chwilą akceptacji Regulaminu przez Kursanta i obowiązuje na czas trwania (realizacji) kursów aktualnie dostępnych w Szkole zgodnych z ofertą na dany rok szkolny odbywających się cyklicznie według Harmonogramu.

 7. Po upływie czasu na jaki została zawarta umowa, zostaje ona zawarta na kolejny okres jednego roku bez konieczności składania przez strony odrębnego oświadczenia woli. Użytkownik może jednak złożyć oświadczenie woli w którym wskaże, że nie zawiera umowy na kolejny okres. Oświadczenie takie będzie skuteczne o ile zostanie ono złożone nie później niż na miesiąc przed końcem okresu na jaki została zawarta umowa. 

 8. Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

 9. Szkoła do realizacji przedmiotu umowy przetwarza dane osobowe Kursanta. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są zawarte na stronie internetowej:www.tkalniawiedzy.com w zakładce RODO. 

§2

Prawa i Obowiązki Stron

 1. Szkoła zobowiązana jest na warunkach określonych poniżej do przeprowadzenia odpłatnych Kursów: grupowych, indywidualnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  stacjonarnie lub online zgodnie z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie www.tkalniawiedzy.com

 2. Grupy tworzone są ze względu na wiek i poziom zaawansowania (testy kwalifikacyjne) z zastrzeżeniem postanowienia §1 ust.6.

 3. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia kadry oraz warunków nauki zgodnych z obowiązującymi standardami nauczania, sprawowania stałego nadzoru metodycznego nad nauczycielami, oraz nad sprawną i fachową realizacją przebiegu kursu.

 4. Zajęcia prowadzone są przy użyciu technik dydaktycznych ustalanych przez Szkołę oraz nauczyciela, które muszą mieścić się w ramach dostępnej wiedzy, przepisów prawa, ustalonych zwyczajów i zasad współżycia społecznego.

 5. Nauczyciel nie jest związany wymogami co do technik dydaktycznych narzucanych przez Kursanta lub jego przedstawiciela ustawowego, co nie wyklucza możliwości zgłaszania przez Kursantów i ich przedstawicieli ustawowych uwag co do sposobu prowadzenia zajęć oraz możliwości modyfikowania tego sposobu za zgodną wolą stron. 

 6. Powyższe oznacza, że Kursant lub jego przedstawiciel ustawowy nie ma prawa narzucać formy prowadzenia zajęć (rodzaju ćwiczeń, rodzaju podręcznika, sposobu weryfikowania wiedzy i tym podobnych). Wszelkie zajęcia są  prowadzone przez nauczyciela pod nadzorem Dyrektora Szkoły i zgodnie z wybranymi przez niego metodami. 

 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela w ciągu trwania kursu. Zmiana nauczyciela nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy przez kursanta.

 8. W przypadku gdy zajęcia nie będą mogły się odbyć w skutek nagłych, niemożliwych do przewidzenia okoliczności występujących po stronie Szkoły, w szczególności niedyspozycyjności nauczyciela lub z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron, Szkoła dołoży wszelkich starań  do zapewnienia zastępstwa,  w innym wypadku kurs zostanie wydłużony o te lekcje.

 9. W przypadku braku realizacji przez Szkołę odwołanych zajęć grupowych do 30 czerwca każdego roku, Szkoła zwróci kursantowi opłatę za nie przeprowadzone zajęcia. Za odwołane przez Szkołę zajęcia indywidualne opłata nie jest pobierana.

 10. W przypadku gdy kurs nie będzie się mógł odbywać stacjonarnie wskutek decyzji rządu RP, Szkoła realizuje zajęcia online. Szkoła nie odpowiada w tym wypadku za możliwość i jakość połączenia internetowego ze strony kursanta.

 11. Zmiana formy zajęć wymuszona okolicznościami niezależnymi od stron nie skutkuje zmianą umowy, ani jej rozwiązaniem. Zarówno Szkoła jak i Kursanci oraz ich przedstawiciele ustawowi są zobowiązani do dostosowania się do zaistniałej sytuacji i dążenia do spełnienia celu dydaktycznego, jakiemu służy nauka na kursie w Szkole.

 12. W przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od Szkoły, Szkoła może także rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, Kursant otrzyma wówczas niezwłocznie zwrot wniesionych opłat za zajęcia odwołane albo ofertę uczestnictwa w zajęciach w ramach innego kursu.

 13. Wszyscy Kursanci podczas zajęć zobowiązani są do przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu. 

 14. Na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, a także innych używek.

§3 

 

Kursy grupowe

Szkoła świadczy usługi na rzecz Kursanta w zakresie grupowej nauki, zgodnie z programem dostosowanym do poziomu wiedzy, wieku w grupie, do której zakwalifikował się Kursant. (dalej:kurs).

 

 1. Ilość godzin Kursu oraz czas trwania jednostki lekcyjnej w danym Kursie podany jest wprost w formularzu zapisu w opisie grupy zajęciowej, do której dokonywany jest zapis Kursanta.

 2. Minimalna liczba kursantów w grupie w przypadku wszystkich kursów grupowych to 4 osoby, przy czym Szkoła zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy lub łączenia grup lub zmniejszenia planowanej liczby godzin w przypadku, gdy liczba kursantów w grupie spadnie poniżej tej liczby.

 3. Kursant ma obowiązek zapoznać się z harmonogramem zajęć grupowych. Harmonogram jest do pobrania w biurze Centrum oraz dostępny online w panelu kursanta. Harmonogram uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy, dni określone jako wolne od szkoły przez MEN oraz ewentualne dni wolne od zajęć określone przez Szkołę. 

 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikające z braku znajomości harmonogramu zajęć.

 5. Ilość zajęć grupowych w poszczególnych miesiącach może się różnić, nie ma to jednak wpływu na wysokość opłaty za kurs w danym miesiącu.

 6. Nieobecność na zajęciach spowodowana m.in. chorobą, wyjazdem służbowym, urlopem, pobytem w sanatorium nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłaty za kurs, ani jej zmniejszenia. Kursant może odrobić zajęcia w innej, istniejącej grupie na tym samym poziomie, w godzinach zaproponowanych przez Szkołę. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia w tych zajęciach.

 7. Nieobecność powyżej 2. tygodni spowodowana problemami zdrowotnymi może stanowić podstawę do naliczenia opłaty za kurs tylko za zgodą Szkoły o ile została zgłoszona w panelu kursanta lub drogą mailową na adres: tkalniawiedzy.legnica@gmail.com na początku zaistnienia nieobecności.

 8.  

§4

Kursy indywidualne

 1. Szkoła świadczy usługi na rzecz Kursanta w zakresie indywidualnej nauki, zgodnie z programem dostosowanym do poziomu wiedzy Kursanta.

 2. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym w siedzibie szkoły:ul. Pocztowa 6, 59-220 Legnica.

 3. Kursant realizuje zajęcia według ustalonego harmonogramu. Zakończenie zajęć może się przedłużyć najpóźniej o 30 dni od daty zakończenia ustalonej na początku kursu.

 4. W przypadku konieczności odwołania przez Kursanta zajęć, Kursant zobowiązany jest powiadomić Szkołę za pośrednictwem panelu kursanta/lub drogą mailową na adres: tkalniawiedzy.legnica@gmail.com w przeddzień planowanych zajęć, do godziny 18:00. Nieobecność  Kursanta oraz brak powiadomienia o nieobecności nie uzasadnia wyznaczenia dodatkowego terminu do odrobienia zajęć. 

 5. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w ust. 4 Szkoła nie pobiera opłaty za zajęcia, które zostały odwołane.

 6. Kursant ma prawo zmienić termin zajęć, jednak nie później niż do godziny 18:00 dnia poprzedzającego planowane zajęcia. Zmiana terminu zajęć możliwa jest poprzez kontakt: tkalniawiedzy.legnica@gmail.com lub bezpośrednio z lektorem prowadzącym.

 7. W przypadku spóźnienia kursanta na kurs indywidualny lekcja nie będzie wydłużana.

§5

Płatności

 1. Opłatę za kurs grupowy i indywidualny uiszcza się gotówką w biurze Centrum lub za pomocą płatności online (TPay) logując się na panelu kursanta dostępnym na stronie: www.tkalniawiedzy.com. Wynagrodzenie za świadczone przez Szkołę usługi określone jest w zakładce Cennik i w formularzu zapisu Kursanta. 

 2. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Cennika i wysokości wynagrodzenia obowiązującego na dany rok szkolny.

 3. Płatność za kurs grupowy może być wnoszona w miesięcznych transzach. Cena kursu wówczas nie podlega zwiększeniu. Wysokość i ilość transz zależy od rodzaju kursu i Cennika.

 4. Kursanci dołączający do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia odbywające się od momentu ich dołączenia do grupy. Kursanci nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które odbyły się przed ich dołączeniem do grupy. 

 5. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za kurs. 

 6. Cena kursu nie obejmuje opłaty za materiały dydaktyczne, które Kursant obowiązany jest zakupić, jeśli kurs na który uczęszcza tego wymaga.

 7. Płatność za zajęcia grupowe jest za dany miesiąc z góry i powinna być uiszczona zgodnie z harmonogramem dostępnym na koncie kursanta.

 8. Pierwsza opłata za zajęcia grupowe powinna zostać uiszczona najpóźniej do 1.zajęć.

 9. Płatność za zajęcia indywidualne możliwa jest tylko z góry za określoną ilość lekcji w pakiecie.

 10. Płatność za pakiet musi zostać zrealizowana najpóźniej przed 1. zajęciami.

 11. W przypadku braku zapłaty transzy opłaty za kurs w terminie, Szkoła ma prawo do wystawienia monitu, którego każdorazowy koszt wynosi 15 zł. Brak zapłaty dwóch transz kursu pozbawia Kursanta możliwości uczestniczenia w Kursie do czasu uregulowania zapłaty. W takich przypadkach Szkoła podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne do dochodzenia swoich praw, co może narazić Kursanta na dodatkowe koszty, w tym koszty windykacyjne związane z brakiem zapłaty. Nadto  Szkole przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku nieterminowej realizacji opłat.

 

§6

 Pozostałe warunki uczestnictwa w Kursach

 1. Przy zapisie na kurs kursant podaje swój adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu w celu utworzenia konta użytkownika w systemie Szkoły.

 2. Kursant zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach oraz przestrzegać zarządzeń organizacyjnych i porządkowych pracowników Szkoły.

 3. Kursant/Opiekun Kursanta ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Szkoły wyrządzone przez  kursanta i zobowiązuje się do ich pokrycia niezwłocznie po otrzymaniu od Szkoły pisemnego wezwania do zapłaty. 

 4. Szkoła zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku rażącego zachowania Kursanta, które mogłoby zagrażać bezpieczeństwu lub interesom innych Kursantów. Szkoła może w takim wypadku rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym W takim przypadku nie zwalnia się Kursanta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową, 

 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Kursantów oraz Opiekunów przebywających na terenie Szkoły.

 6. W kwestiach organizacyjnych należy kontaktować się z administracją szkoły pod numerem telefonu: 696 480 499 lub adresem email: tkalniawiedzy.legnica@gmail.com.

 

§7

 Reklamacja 

 1. Kursant ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego. 

 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tkalniawiedzy.legnica@gmail.com

 3. Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Kursanta/Opiekuna Kursanta o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

§8

 Rezygnacja

 1. Kursant ma prawo do rezygnacji z kursu w terminie do 14 dni, ale nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem (realizacją)  Kursu - bez podania przyczyny.

 2. Rezygnacja następuje poprzez złożenie Szkole stosownego oświadczenia które winno być przesłane do Szkoły najpóźniej na 1 dzień przed realizacją Kursu- Umowy pocztą elektroniczną na adres: tkalniawiedzy.legnica@gmail.com

 3. Rezygnacja przez Kursanta z kursu z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 stanowi podstawę do dokonania zwrotu Kursantowi uiszczonej za kurs kwoty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutecznego oświadczenia. Szkoła dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kursant i na rachunek bankowy, z którego płatność została uiszczona.

 4. W poważnych przypadkach losowych Szkoła wyłącznie na pisemny wniosek Kursanta, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności w danym przypadku może wyrazić zgodę na kontynuację Kursu w terminie późniejszym; w innej wybranej przez Kursanta grupie; w ramach ceny Kursu, którą Kursant zapłacił za Kurs, z którego zrezygnował. Każdy przypadek losowy traktowany jest przez Szkołę w sposób indywidualny. W przypadku niemożności realizacji przez Kursanta Kursu w sposób wyżej wskazany po analizie całokształtu konkretnej sytuacji, Szkoła przewiduje m.in. możliwość zwolnienia Kursanta z opłaty za kurs w części, bądź przedstawia inne rozwiązanie.

 5. Szkoła ma prawo rozwiązać umowę w razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za dwie transze, jeżeli opóźnienie to przekracza wymiar 30  dni. W takim przypadku Szkoła, ma prawo odmówić Kursantowi udziału w zajęciach, co nie uzasadnia odmowy zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową. 

 

§9

Postanowienia końcowe.

 1. O każdej zmianie Regulaminu Szkoła zobowiązuje się poinformować Kursanta wysyłając elektroniczną wiadomość na adres e - mail podany podczas zapisu  na kurs.

 2. Zmiana Regulaminu nie wymaga sporządzania dodatkowych Aneksów do Umowy, chyba, że dotyczy ona wysokości wynagrodzenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie/Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Niniejszy Regulamin/ obowiązuje od dnia 1.06.2023r. a zawarcie Umowy następuje z dniem dokonania zapisu na kurs  na koncie Kursanta

* (kiedyś Centrum Edukacji Fischer)

bottom of page